2. Tesalonickým. Chapter 3

1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás
2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria.
3 Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme.
5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
6 Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
7 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne,
8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
9 Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali.
10 Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje.
11 Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami.
12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.
13 Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.
14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.
15 No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata.
16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.
17 Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem.
18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.