1. Timoteovi. Chapter 4

1 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,
2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie;
3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.
4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky,
5 lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.
6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil.
7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!
8 Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne.
10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.
11 Toto prikazuj a uč!
12 Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.
13 Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.
14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších.
15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý.
16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.