1. Kráľov. Chapter 6

1 V štyristoosemdesiatom roku po východe synov Izraela z egyptskej krajiny, vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv - to je druhý mesiac - začal stavať Pánovi dom.
2 Dĺžka chrámu, ktorý kráľ Šalamún staval Pánovi, bola šesťdesiat lakťov, jeho šírka dvadsať a jeho výška tridsať lakťov.
3 Predsieň pred budovou chrámu mala dĺžku dvadsať lakťov pred šírkou chrámu, šírku desať lakťov pred dĺžkou chrámu.
4 Na chráme dal urobiť husto zamrežované okná.
5 K múrom domu dookola primuroval prístavby, k múrom domu okolo budovy aj príbytku a dookola vybudoval poschodia.
6 Spodná prístavba bola päť lakťov široká, stredná šesť lakťov široká a tretia sedem lakťov široká, lebo na múroch chrámu urobil zvonku dookola výstupky, aby nemusel rýpať múry domu.
7 Keď stavali chrám, stavali ho z hotových kameňov z kameňolomu, takže kladivá, kresačky a vôbec železné nástroje nebolo počuť v chráme, keď ho stavali.
8 Vchod do spodnej prístavby bol po pravej strane chrámu, točité schody viedli do strednej a zo strednej do tretej.
9 Keď dokončil vymurovanie domu, pokryl ho cédrovými hradami a doskami.
10 Prístavby k celému domu primuroval vo výške päť lakťov a spojil ich s domom cédrovými hradami.
11 Vtedy Pán oslovil Šalamúna:
12 „O tomto dome, ktorý mi staviaš, (vedz): Ak budeš kráčať podľa mojich prikázaní, plniť moje ustanovenia a zachovávať všetky moje príkazy a budeš sa podľa nich riadiť, na tebe splním svoje prisľúbenia, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi.
13 Budem bývať uprostred synov Izraela a neopustím svoj ľud izraelský.“
14 Šalamún teda staval chrám a dokončil ho.
15 Steny chrámu znútra obložil cédrovými doskami. Od podlahy domu až po hrady stropu ich obložil drevom a dlážku domu vyložil jedľovými doskami.
16 Dvadsať lakťov od zadného múru domu postavil z cédrových dosiek priečku od dlážky až po hrady. Tak vytvoril vnútri príbytok, čiže veľsvätyňu.
17 Sám chrám pred ňou bol dlhý štyridsať lakťov.
18 Znútra bol teda dom cédrový s rezbami kolokvintových ružíc a pootvorených kvetov. Všetko bolo z cédra, kameň vidieť nebolo.
19 Dnu, vnútri domu, urobil príbytok, kde mali uložiť Pánovu archu zmluvy.
20 Príbytok bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký. Obtiahol ho rýdzim zlatom a urobil oltár z cédrového dreva pred príbytok.
21 Potom Šalamún obtiahol aj chrám znútra rýdzim zlatom a platne pripevnil zlatými klincami.
22 A tak celý dom obtiahol zlatom, úplne celý dom. Aj celý oltár, ktorý bol pred príbytkom, obtiahol zlatom.
23 Potom dal v príbytku urobiť dvoch cherubov z olivového dreva. Ich výška bola desať lakťov.
24 Päť lakťov bolo jedno krídlo a päť lakťov druhé krídlo cheruba: desať lakťov od konca jedného krídla po koniec druhého krídla.
25 Aj druhý cherub mal desať lakťov; obaja cherubi mali rovnaké rozmery a rovnaký tvar.
26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov a takisto aj druhý cherub.
27 Cherubov umiestil dnu, do najvnútornejšieho domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla: krídlo jedného sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a vprostred chrámu sa im krídla dotýkali vzájomne.
28 Aj cherubov obtiahol zlatom.
29 Na všetky steny chrámu dookola dal povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov vo vnútornej i vonkajšej budove.
30 Aj podlahu domu obtiahol zlatom vo vnútornej i vonkajšej budove.
31 Na vchod do príbytku urobil dvere z olivového dreva, veraje boli päťuholníkové.
32 Obe krídla dverí boli z olivového dreva. Dal na ne povyrezávať rezby v podobe cherubov, paliem a polootvorených kvetov a obtiahol ich zlatom; totiž cherubov i palmy potiahol zlatom.
33 Podobne dal do vchodu budovy urobiť rám z olivového dreva, ale štvoruholníkový,
34 a dvoje dverí z jedľového dreva; obidve krídla dverí boli dvojité a otočné.
35 Dal na ne povyrezávať cherubov, palmy a polootvorené kvety a obtiahol ich zlatom, ktoré tesne priliehalo na rezby.
36 Potom postavil vnútorné nádvorie: tri vrstvy kvádrov a vrstvu cédrového dreva.
37 Vo štvrtom roku v mesiaci ziv boli položené základy Pánovho domu.
38 A v jedenástom roku v mesiaci bul - to je ôsmy mesiac - bol dom dokončený so všetkým svojím náradím a príslušenstvom. Staval ho sedem rokov.