1. Kráľov. Chapter 4

1 Takto sa stal Šalamún kráľom nad celým Izraelom.
2 A toto boli jeho kniežatá: Sadokov syn Azariáš bol veľkňaz.
3 Sisovi synovia Elihoref a Ahia boli pisári, Ahiludov syn Jozafát bol kancelár,
4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi,
5 Nátanov syn Azariáš bol nad správcami a Nátanov syn Zabud (kňaz) bol kráľov priateľ.
6 Ahisar bol správca domu a Abdov syn Adoniram bol nad robotami.
7 Šalamún mal dvanásť správcov nad celým Izraelom. Oni zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mesiac v roku sa jeden staral o zásobovanie.
8 Toto boli ich mená: Hurov syn… v Efraimskom pohorí, …
9 … Dekarov syn v Makese, v Sálebim, v Betsamesi, Elone a Bethanane.
10 … Hesedov syn v Arubote. Jemu patrilo Socho a celá krajina Eferu.
11 Abinadabov syn… mal celé pohorie Doru. Jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafet.
12 Ahiludov syn Bána: Tanak, Magedo a celý Betsan, ktorý leží pri Sartane pozdola Jezraelu, od Betsanu po Abelmehulu až za Jekmám.
13 Gaberov syn…: Ramot v Galaáde, jemu patrili dediny Manassesovho syna Jaira, ktoré boli v Galaáde, jemu patril okres Argob, ktorý je v Bášane, šesťdesiat veľkých miest s múrmi a kovovými závorami.
14 Adov syn Ahinadab v Mahanaime.
15 Ahimás v Neftali; aj on si vzal za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu.
16 Husiho syn Bána v Aseri a Balote.
17 Farueho syn Jozafát v Isacharovi.
18 Elov syn Semei u Benjamína.
19 Uriho syn Gaber v Gadovej krajine, v krajine amorejského kráľa Sehona a bášanského kráľa Oga. A jeden správca nad celou krajinou.
20 Júdovcov a Izraelitov bolo počtom tak veľa ako piesku pri mori; jedli, pili a radovali sa.