Matúš. Chapter 20

1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.
2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.
3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.
4 I povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.
5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.
6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu nečinne stojíte celý deň?
7 Vraveli mu: Nik nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice!
8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!
9 Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár.
10 Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.
11 Vzali ho a šomrali na hospodára:
12 Tí poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.
13 Ale on jednému z nich odpovedal: Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár?
14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.
15 Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?
16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“
17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:
18 „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť
19 a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.
21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
22 Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“
23 On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“
24 Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.
25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.
26 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.
27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“
29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.
30 A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
31 Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“
32 Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
33 Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči.“
34 Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.