Matúš. Chapter 26

1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:
2 „Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“
3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
4 a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.
5 Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“
6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,
7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.
8 Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie?
9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným.“
10 Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;
11 veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
12 Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb.
13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“
14 Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom
15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných.
16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.
17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“
18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“
19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.
20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.
21 A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“
23 On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.
24 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“
25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“
26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“
27 Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci:
28 toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.
29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“
30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.
31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.
32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“
33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“
34 Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“
35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.
36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“
37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.
38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“
39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“
40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“
43 A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.
44 Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.
45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.
46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“
47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.
48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“
49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.
50 Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.
51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.
52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.
53 Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?
54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“
55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.“
56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.
57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.
58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť, ako sa to skončí.
59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.
60 Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja
61 a hovorili: „Tento povedal: Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.“
62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“
63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“
64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“
65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.
66 Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“
67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali
68 a hovorili: „Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!“
69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“
70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem, čo hovoríš.“
71 Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“
72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“
73 O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“
74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ A vtom zaspieval kohút.
75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal.