Matúš. Chapter 25

1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.
2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.
3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.
4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.
6 O polnoci sa strhol krik: Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!
7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.
9 Ale múdre odvetili: Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!
10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, Pane, otvor nám!
12 Ale on im povedal: Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.
13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
14 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok:
15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.
17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.
18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.
21 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.
22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.
23 Jeho pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.
24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.
25 Bál som sa, a preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.
26 Jeho pán mu povedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?
27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.
28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.
29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.
31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.
33 Ovce si postaví sprava a capov zľava.
34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;
36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.
37 Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?
38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?
39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?
40 Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť;
43 bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.
44 Vtedy mu aj oni povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?
45 Vtedy im on odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.
46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“