Matúš. Chapter 13

1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori.
2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.
3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať.
4 Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.
5 Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;
6 ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.
7 Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.
8 Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.
9 Kto má uši, nech počúva!“
10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“
11 On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
12 Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
13 Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.
14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte.
15 Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť.
16 Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú.
17 Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.
18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi:
19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.
20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,
21 ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.
22 U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.
23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“
24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.
25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ.
27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?
28 On im vravel: To urobil nepriateľ. Sluhovia mu povedali: Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?
29 On odpovedal: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.
30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.“
31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli.
32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“
33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“
34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,
35 aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“
36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“
37 On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.
38 Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého.
39 Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:
41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť,
42 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!
44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.
46 Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.
47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy.
48 Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.
49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých
50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali.
52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“
53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.
54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc?
55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?
56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“
57 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“
58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.