Matúš. Chapter 4

1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.
2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“
4 On odvetil: „Napísané je: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“
5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu
6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“
7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“
8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“
10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“
11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.
12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,
14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
15 „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov!
16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
21 Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal.
22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval.
25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.