Matúš. Chapter 8

1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2 Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“
3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.
4 Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“
5 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
6 „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
7 On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
8 Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: Choď! - ide; inému: Poď sem! - tak príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! - on to urobí.“
10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
11 Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,
12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.
14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke.
15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.
16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,
17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“
18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.
19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“
22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“
23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.
24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal.
25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“
26 On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“
28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“
30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň.
31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň.“
32 On im povedal: „Choďte!“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.
33 Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi.
34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.