Marek

1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.
2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“
4 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.
5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med.
7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.
8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
10 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
12 A hneď ho Duch hnal na púšť.
13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.
15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
19 Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete -
20 a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.
21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
22 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:
24 „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“
26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“
28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej.
31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
32 Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.
33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
34 I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
36 Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním.
37 Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
38 On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“
39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
41 Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“
42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
43 Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč
44 a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“
45 Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.