Lukáš. Chapter 23

1 Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
2 a začali naňho žalovať: „Tohto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“
3 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš.“
4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človeku.“
5 Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Galiley až sem.“
6 Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan.
7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.
8 Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.
9 Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal.
10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali.
11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.
12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.
13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud
14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete.
15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.
16 Potrescem ho teda a prepustím.“
17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)
18 Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“
19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.
20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.
21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“
22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.“
23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval
24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:
25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.
26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.
27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali.
28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.
29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!
30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a kopcom: Prikryte nás!
31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“
32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.
33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
34 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“
36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot
37 a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“
38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“
39 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“
40 Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?
41 Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“
42 Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
45 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly
46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.
47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“
48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.
49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.
50 Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek
51 z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo,
52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.
53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal.
54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota.
55 Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo.
56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj.