Lukáš. Chapter 13

1 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí.
2 On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli?
3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema?
5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“
6 A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.
7 Preto povedal vinohradníkovi: Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?
8 On mu odvetil: Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím.
9 Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“
10 V sobotu učil v istej synagóge.
11 Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.
12 Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“
13 a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.
14 Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“
15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať?
16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta hoci aj v sobotu?“
17 Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.
18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?
19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“
22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.
23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal:
24 „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.
25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! A on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste!
26 Vtedy začnete hovoriť: Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.
27 Ale on vám povie: Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!
28 Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.
29 A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
30 A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“
31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“
32 On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.
33 Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.
34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
35 Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“