Lukáš. Chapter 17

1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!
2 Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.
3 Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu!
4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu!“
5 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
6 Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás.
7 Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: Hneď si poď sadnúť k stolu?
8 Vari mu nepovie skôr: Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom?
9 Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“
11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.
12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali
13 a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“
14 Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.
15 Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha.
16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.
17 Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?
18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!“
19 A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“
20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.
21 Ani nepovedia: Aha, tu je! alebo: Tamto je!, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“
22 A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte.
23 A povedia vám: Hľa, tu je!, Hľa, tamto je! Nechoďte nikde, nebežte za nimi!
24 Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.
26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.
27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
28 Podobne, ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali
29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
30 Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad.
32 Spomeňte si na Lotovu ženu.
33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá.
35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“
36 (Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.)
37 Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“