Lukáš. Chapter 1

1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,
2 ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova.
3 Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem,
4 aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.
5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta.
6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia.
7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom,
9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu.
10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.
11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára.
12 Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza.
13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.
15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý.
16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“
19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť.
20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“
21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme.
22 Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.
23 Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov.
24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila:
25 „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“
29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
30 Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.
31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
32 On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,
33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.
36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!
37 Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.
39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána
47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.
57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna.
58 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi.
60 Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“
61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on.
63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili.
64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach.
66 A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.
67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:
68 „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka,
70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
74 aby sme mu bez strachu slúžili
75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
77 a poučíš jeho ľud o spáse,
78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi
79 a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“
80 Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.