Lukáš. Chapter 15

1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.
2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
3 Preto im povedal toto podobenstvo:
4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia,
6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.
7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde?
9 A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.
10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“
11 A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov.
12 Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok.
13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.
14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.
15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.
16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.
17 Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.
18 Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.
19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.
20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.
21 Syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.
22 Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!
23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme,
24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. A začali hodovať.
25 Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec.
26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje.
27 Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.
28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.
29 Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.
30 No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.
31 On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.
32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“