Józua. Chapter 21

1 Tu pristúpili rodoví náčelníci levitov ku kňazovi Eleazarovi, k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov
2 a vraveli im v Šíle v krajine Kanaán: „Pán rozkázal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k nim patriace pastviny pre náš dobytok.“
3 A Izraelovi synovia dali levitom zo svojho dedičného podielu podľa Pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami.
4 Lós padol na rody Kaátovcov: Synovia kňaza Árona dostali medzi levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa trinásť miest.
5 Ostatní Kaátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa desať miest.
6 Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest.
7 Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa dvanásť miest.
8 Izraelovi synovia lósom odovzdali levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša Pán.
9 Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami:
10 Áronovci z levitských rodov Kaátovcov - lebo na nich padol prvý lós - dostali
11 mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron, na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami.
12 Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi.
13 Synom kňaza Árona odovzdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov, aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jej pastvinami,
14 Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami,
15 Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami,
16 Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Bet-Šemeš s jeho pastvinami: deväť miest z týchto dvoch kmeňov.
17 Z Benjamínovho kmeňa: Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami,
18 Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami: štyri mestá.
19 Všetkých miest pre Áronovcov-kňazov dovedna: trinásť miest s ich pastvinami.
20 Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levitským rodom Kaátovcov, ktoré ešte ostávali z Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa.
21 Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami,
22 Kibsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami: štyri mestá.
23 Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami,
24 Ajalon s jeho pastvinami a Get-Remon s jeho pastvinami: štyri mestá.
25 Z polovice Manassesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblaám s jeho pastvinami: dve mestá.
26 Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kaátovcov bolo desať miest s ich pastvinami.
27 Gersonovci z levitských rodov dostali z polovice Manassesovho kmeňa: Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov v Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami: dve mestá.
28 Z Isacharovho kmeňa: Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami,
29 Jaramot s jeho pastvinami a En-Ganim s jeho pastvinami: štyri mestá.
30 Z Aserovho kmeňa: Masal s jeho pastvinami, Abdon s jeho pastvinami,
31 Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami: štyri mestá.
32 Z Neftaliho kmeňa: Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamot-Dor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami: tri mestá.
33 Dovedna všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pastvinami.
34 Rody Merarovcov, ostatných levitov, dostali: Zo Zabulonovho kmeňa Jeknam s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami,
35 Damnu s jej pastvinami a Nálol s jeho pastvinami: štyri mestá.
36 (Na druhej strane oproti Jerichu) z Rubenovho kmeňa Bosor (mesto útočišťa pre vrahov) s jeho pastvinami, Jachsu s jej pastvinami, Kedemot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami: štyri mestá.
37 Z Gadovho kmeňa: Ramot, mesto útočišťa pre vrahov v Galaáde, s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami: dovedna štyri mestá.
38 Spolu všetkých miest, ktoré lósom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levitských rodov, bolo dvanásť miest.
39 Všetkých levitských miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo štyridsaťosem miest
40 s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.
41 Tak dal Pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej.
42 A Pán im daroval pokoj dookola; všetko tak, ako prisahal ich otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal; všetkých ich nepriateľov dal Pán do ich ruky.
43 Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený; všetko sa splnilo.