Józua. Chapter 4

1 Keď už prešiel všetok ľud cez Jordán, povedal Pán Jozuemu:
2 „Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa,
3 a rozkážte im: Vezmite si odtiaľto z prostriedku Jordánu - z miesta, kde stáli nohy kňazov - dvanásť kameňov, neste ich so sebou a uložte v tábore, kde zostanete túto noc.“
4 Nato Jozue povolal dvanástich mužov, ktorých vybral zo synov Izraela, po jednom z každého kmeňa.
5 Jozue im vravel: „Choďte pred archou Pána, svojho Boha, do prostriedku Jordánu a prineste si každý na ramenách jeden kameň - podľa počtu Izraelových kmeňov -,
6 aby boli pamätníkom medzi vami. Až sa vás raz vaše deti opýtajú: Čo znamenajú pre vás tieto kamene?,
7 odpoviete im: Vody Jordánu zmizli pred archou Pánovej zmluvy, keď išla cez Jordán. Preto nech tieto kamene na večné veky pripomínajú Izraelovým synom, že zmizli vody Jordánu!“
8 A Izraelovi synovia presne vyplnili Jozueho rozkaz. Vzali z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, ako povedal Pán Jozuemu - podľa počtu Izraelových kmeňov -, priniesli ich so sebou do tábora a tam ich uložili.
9 Iných dvanásť kameňov položil Jozue uprostred Jordánu, na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a sú tam až podnes.
10 Kňazi, ktorí niesli archu, stáli uprostred Jordánu, kým sa nepreviedlo všetko podľa Pánovej výzvy, ktorú oznámil Jozue ľudu, i všetko, čo rozkázal Mojžiš Jozuemu. Ľud však rýchlo prechádzal.
11 A keď už prešiel všetok ľud, pohla sa aj Pánova archa a kňazi pred ľudom.
12 Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa tiahli na čele Izraelových synov, ako im prikázal Mojžiš.
13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo pred Pánom do boja na Jerišskú step.
14 V tento deň Pán vyvýšil Jozueho pred zrakom všetkého Izraela, takže s bázňou hľadeli na neho po všetky dni jeho života, ako kedysi s bázňou pozerali na Mojžiša.
15 Potom Pán povedal Jozuemu:
16 „Rozkáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu!“
17 Nato Jozue rozkázal kňazom: „Vystúpte z Jordánu!“
18 A kňazi, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, vystúpili z prostriedku Jordánu. Ale len čo sa šľapaje kňazov dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu do svojho riečišťa a tiekli ako predtým ponad všetky jeho brehy.
19 Ľud vystúpil z Jordánu na desiaty deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha.
20 Dvanásť kameňov, ktoré vyniesli z Jordánu, postavil Jozue v Galgale.
21 Pritom povedal Izraelitom: „Až sa raz budú pýtať vaše deti svojich otcov: Čo znamenajú tieto kamene?,
22 oznámite svojim deťom: Izrael prešiel cez tento Jordán po suchu,
23 lebo Pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil Pán, váš Boh, s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli -,
24 aby uznali všetky národy zeme, že Pánova ruka je mocná, aby ste sa báli Pána, svojho Boha, po všetky dni.“