Ján. Chapter 7

1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.
2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.
3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš!
4 Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“
5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili.
6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.
7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé.
8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“
9 Toto povedal a ostal v Galilei.
10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.
11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“
12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: „Je dobrý;“ iní zasa: „Nie je, iba čo zvádza ľud.“
13 Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.
14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil.
15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!“
16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.
17 Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba.
18 Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet.
19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!“
20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“
21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.
22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku - hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov -, obrezujete človeka aj v sobotu.
23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?!
24 Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.“
25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť?
26 Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš?
27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“
28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte.
29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“
30 Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.
31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?“
32 Farizeji sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili.
33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.
34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete.“
35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspóry a učiť Grékov?
36 Čo je to za reč, čo hovorí: Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete?“
37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.
38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“
39 To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“
41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?!
42 A nehovorí Písmo: Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!“
43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka.
44 Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky.
45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“
46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“
47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť?
48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov?
49 A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“
50 Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal:
51 „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“
52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“
53 A všetci sa vrátili domov.