Ján. Chapter 1

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha.
3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.
7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.
8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.
10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,
13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.
17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“,
20 on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“
21 „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“
22 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“
23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.“
24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.
25 A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?“
26 Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.
27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“
28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.
30 Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.
31 Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“
32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.
33 Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.
34 A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“
35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.
36 Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.
38 Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“
39 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.
41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus.
42 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.
43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“
44 Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.
45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
46 Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“
47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
48 Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
49 Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“
50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
51 Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“