Haggeus

1 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k júdskemu námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka:
2 „Toto hovorí Pán zástupov: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať Pánov dom.“
3 Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Aggea takto:
4 „Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý?
5 Nuž, teraz toto hovorí Pán zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!
6 Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“
7 Toto hovorí Pán zástupov: „Všimnite si, ako sa vám vodí!
8 Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán.
9 Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu.
10 Preto sa nad vami zavrelo nebo, že niet rosy a zem nevydala svoju úrodu.
11 Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva; na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk.“
12 Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz, Josedekov syn Jozue, a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Pán, ich Boh. A ľud sa bál Pána.
13 Aggeus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva: „Ja som s vami, hovorí Pán.“
14 I povzbudil Pán ducha júdskeho námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha;
15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca v druhom roku kráľa Dária.