1. Mojžišova. Chapter 36

1 Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:
2 Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér - Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona,
3 a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru.
4 Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela
5 a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán.
6 Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.
7 Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.
8 A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.
9 Toto sú potomci Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir:
10 Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat.
11 Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz.
12 Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady.
13 A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat.
14 Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore.
15 Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenéz,
16 náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci.
17 A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.
18 A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy.
19 To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci - to je Edom.
20 Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,
21 Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom.
22 A Lotanovi synovia sú Hori a Heman a Lotanova sestra bola Tamna.
23 Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam.
24 A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona.
25 A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra.
26 A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam.
27 Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan.
28 A toto sú Disanovi synovia: Hus a Aram.
29 Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana,
30 náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov.
31 A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:
32 Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba.
33 Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry.
34 Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov.
35 Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit.
36 Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky.
37 Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke.
38 Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan.
39 Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry.
40 A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,
41 náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu,
42 náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary,
43 náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. - To je Ezau, praotec Edomčanov.