1. Mojžišova. Chapter 10

1 Toto je potomstvo Noemových synov - Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.
2 Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras.
3 Gomerovi synovia sú Askenéz, Rifat a Togorma.
4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim.
5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.
6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán.
7 Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.
8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi.
9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: „Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!“
10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.
11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale
12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.
13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia,
14 Fetrusi, Kasluchovia - z nich vzišli Filištínci - a Kaftorčania.
15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci,
16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania,
17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci,
18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli,
19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu.
20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.
21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.
22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.
23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.
24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.
25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan.
26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare,
27 Aduram, Uzal, Dekla,
28 Ebal, Abimael, Saba,
29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.
30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom.
31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.
32 To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.