1. Mojžišova. Chapter 7

1 Potom Pán povedal Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení.
2 Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu.
3 Aj z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi.
4 Lebo už len sedem dní - a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“
5 A Noe urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán.
6 Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi.
7 I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába.
8 Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi,
9 vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.
10 Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy.
11 V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty.
12 A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.
13 A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi.
14 Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu - všetky operence a okrídlence -
15 vošli k Noemovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dych života.
16 A čo vošlo, bol samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema zvonku.
17 I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky.
18 Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách.
19 A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom.
20 Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala.
21 I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia.
22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo.
23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.
24 A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní.