1. Mojžišova. Chapter 5

1 Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,
2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.
3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.
4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov, a potom zomrel.
6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.
7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel.
9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.
10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.
12 Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel.
13 Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
14 Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel.
15 Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared.
16 Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
17 Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel.
18 Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel.
21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov.
24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.
26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.
28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn
29 a dal mu meno Noe, hovoriac: „Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.“
30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
31 Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.
32 Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet.