Efezským. Chapter 3

1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás:
3 lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal.
4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo.
5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom:
6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.
7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.
8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo
9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť,
11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho.
13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.
14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,
15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi:
16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek,
17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske,
18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka,
19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.
20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,
21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.