Efezským. Chapter 6

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé.
2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením:
3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.
4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista.
6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu.
7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom.
8 Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.
9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu.
10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!
16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!
17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!
18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!
19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,
20 ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný.
21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia.
23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.
24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.